Privacy

Privacybeleid van de studievereniging S.V. Ergo
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die S.V. Ergo verwerkt van haar leden.
Indien een persoon lid wordt bij S.V. Ergo of om een andere reden persoonsgegevens aan S.V. Ergo verstrekt, geeft diegene uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar persoonsgegeven in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Studievereniging S.V. Ergo
E-mail: studieverenigingergo@gmail.com

2. Doelmatige gegevensverwerking
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Voor- en achternaam;
Adresgegevens, eventueel postadres;
Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
Bankgegevens
S.V. Ergo verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen van activiteiten en informatie over het lidmaatschap;
Naam, bankgegevens worden gebruikt voor het innen van de jaarlijkse contributie

3. Bewaartermijnen
S.V. Ergo verwerkt en bewaart persoonsgegeven gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap. Na deze termijn, of na aanvraag hiervan, worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van persoonsgegevens neemt S.V. Ergo passende technische en organisatorische maatregelen. Het bestuur heeft toegang tot deze gegevens. Onbevoegde personen hebben geen toegang tot gegevens van leden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de ledenlijst van S.V. Ergo kan een lid een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. S.V. Ergo zal het verzoek in behandeling nemen en het lid, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
Indien een lid bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van zijn/haar persoonsgegevens als bedoeld in punt 2, kan het lid contact opnemen met het bestuur.
Indien een lid klachten heeft over de wijze waarop S.V. Ergo zijn/haar persoonsgegeven verwerkt of zijn/haar verzoeken behandelt, kan een lid contact opnemen met het bestuur.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur.